PRIVACYVERKLARING

Zo gaan we om met je gegevens

Deze privacyverklaring heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze website, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Je krijgt op onze website de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden gegevens aan Equipe te verstrekken. In een groot deel van de gevallen zullen dit bedrijfsgegevens zijn. Echter is het ook mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Uiteraard is het voor ons zaak om voor beide soorten gegevens een adequaat beveiligingsniveau te hanteren.

Cookies
Wij maken op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de website geëvalueerd kan worden. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies (gedeeltelijk) te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hoe je dit kunt doen, vind je in de handleiding van jouw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome). Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website beperken.

Het gebruik van Google Analytics
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De verwerking van je gegevens
De verwerking van jouw persoonsgegevens zal plaatsvinden op basis van toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van Equipe. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door via de link in de nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Je kunt jouw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected].

Verstrekt Equipe gegevens aan derde partijen?
Equipe verkoopt jouw gegevens nooit zonder jouw expliciete toestemming aan derden. Op de website van Equipe kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Equipe geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden.

Bewaartermijn gegevens
Equipe bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet– en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Rechten betrokkenen
Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Bij het verzoek ontvangen we graag een kopie van je ID of rijbewijs, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Wij wijzen je er in dit geval op, dat het aan te raden is het bsn-nummer en de foto onleesbaar te maken, ter behartiging van jouw privacy. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Je krijgt op onze website de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden gegevens aan Equipe te verstrekken. In een groot deel van de gevallen zullen dit bedrijfsgegevens zijn. Echter is het ook mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Uiteraard is het voor ons zaak om voor beide soorten gegevens een adequaat beveiligingsniveau te hanteren.

Hoe gaat Equipe om met gegevens?
Alle aan Equipe verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Equipe, de medewerkers van Equipe en zij die in opdracht van Equipe toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Equipe hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in de formulieren onder andere in een veilige omgeving (https) verwerkt en worden jouw gegevens opgeslagen in veilige bestuursomgevingen die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Equipe behoudt zich het rechts voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met [email protected].

Wil je meer informatie?

Scroll to top